Allmänna villkor

Nedan hittar ni Mälardalen VVS villkor för privatpersoner, villkoren gäller för uppdrag / jobb du som privatpersoner beställer ifrån oss på löpande räkning.

Vi erbjuder även fastpris på visa utvalda produkter, de tjänster som vi erbjuder till ett fastpris har sina egna villkor vilket finns angivet på sidan för fastpris.

För företag eller bostadsrättsförening erbjuder vi speciella serviceavtal som vi tar fram just för er. Önskar du få ett unikt serviceavtal framtaget för din bostadsrättförening eller fastighetsföretag? Ta kontakt med oss i så fall så hjälper vi er.

Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga köp som kunden i egenskap av privatperson, sluter med Mälardalen VVS organisationsnummer 559046-3146. Genom att lägga en beställning hos Mälardalen VVS accepterar kunden dessa villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa. Våra villkor redovisas öppna och du som konsument har skyldighet att ta del av dom.

Fakturering

Debitering

Kostnaden för Mälardalen VVS rörmokare är 690 :- per timma (552 kronor + mervärdesskatt 25%). Vi debiterar per påbörjad timma, vi debiterar minst två timmar om inget annat är avtalat. Vi debiterar 400:- inklusive mervärdeskatt per order/dag. Denna debitering benämns Start-, Grund-, Miljöavgift debiteras alla nya order. Och avser uppstart, utrustning i buss, avgifter för licenser, maskincertifikat, auktorisation etc. Vår minimum debitering är 1 755:- Och då ingår servicebil samt två timmar, tiden för debitering startar med utgångspunkt från vår verkstad och tillbaka. I tidsdebiteringen ingår förberedelser av arbetet, tiden det tar att handla material, tidsåtgången för att utföra arbetet samt dokumentation och återställning av servicebil, materialstädning av servicebil, tidrapportering och återställande av verktyg.

Fordon / Bil

Kostnad för parkerings plats, vägtullar , trängselavgift tillkommer. Kostnad för resor med våra fordon vid arbete. F n med 10,00:-/km. Gäller utanför ZON 1 (Örebro tätort). Detta är inte samma sak som debitering arbetstid för våra anställda. Utan det debiteras fortlöpande arbetstid under hela våra uppdrag. Kostnader i samband med att våra montörer skall inhämta utrustning eller materiell till kundens uppdrag debiteras med 10,00 kr/km (gäller även inom ZON 1) samt arbetstid.

Material

Som VS företag så har vi tecknat leveransavtal samt teknisk support med i branschen förekommande grossister, tillverkare och leverantörer ( T ex Dahl, Solar, Ahlsell, Lundagrossisten & Monterra). Det är även genom dom som vi införskaffar vårt material. Det har med vårt åtagande som installatör med krav på garantier samt teknisk support av oss installerade produkter gentemot dig som kund/konsument. Vi kan och kommer inte leta efter ”billigast” på nätet eller hos olika konsumentbutiker.

Om Ni som kund/Konsument väljer att tillhandahålla produkter för installation i erat system. Så skall inte Mälardalen VVS AB ses som ansvarig för funktion eller installationen. Mtrl som sätts in på befintliga system. Medför inte att Mälardalen VVS AB skall ses som ansvarig för det befintliga systemet avseende kvalitet, tillförlitligheten vid trycksättning, läkage etc.

Om du/Ni som kund/konsument tillhandahåller installations mrl (Som t ex: blandare, WC stol, Kommoder etc.) har Mälardalen VVS AB rätten att neka installation i systemet. Mälardalen VVS AB har även rätt att vid installation av tillhandahållen produkt ta ut en s k ENTREPRENÖRSARVODE. Denna tillkommande kostnad varierar beroende på produkt. Men ligger mellan 5-15% prisökning på timdebiterings taxan.

Om en produkt lämnas i retur så gäller följande. Varan återlämnas till vår Grossist. Vi som företag drabbas av det Grossisten kallar ”RETURAVDRAG”. Detta avdrag tar man ut för att hantera in mtrl i lagersystemet, rent fysiskt. Sedan tar många även ut en s k ADMINISTRATIV avgift för att hantera det pappersmässiga. Dessa avdrag och avgifter i samband med återlämnande av mtrl debiterar vi slutkund/konsument.

ROT-avdrag

Du som vill utnyttja rotavdrag skall meddela oss om detta vid beställning av arbete samt meddela oss om personnummer och fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens org.nr samt lägenhetsnummer. (Du ansvarar även för att Mälardalen VVS får in dessa uppgifter).

Vid rotansökan tar Mälardalen VVS ut en administrationskostnad på 400,00kr inklusive moms. Vilket är för att täcka den adminstrativa kostnaden samt tid som går åt för att fylla i och skicka iväg ansökan. Redovisa för Skatteverket samt bokföra transaktionerna.

Om rotavdraget inte godkänns av Skatteverket, så tilläggsfakturerar vi det belopp som ej godkänts. Samt för på ytterligare en administrativ avgift för detta f n 1 200,00 SEK (inkl.moms). (anledningen till denna avgift är att vi har under åren behandlat ett antal av kunden felaktiga ROT uppgifter. Och detta kostar oss som företag mycket pengar).

Betalning

Vi fakturerar privatpersoner och betalningstiden är 20 dagar (30 dagar för juridiska bolag) om inget annat har avtalats. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med vid varje tidpunkt gällande referensränta + 8 % samt ev. kostnader för betalningspåminnelser, inkassokostnader med mera. Om kund ej betalar lämnas ärendet över till vårat inkassobolag. Och efter ytterligare påminnelser går vår fordran till Kronofogdemyndigheten.

Ansvar

Ni som är beställare skall tänka på att ni själva är ansvariga för betalning av fakturan om inte huvudmannen (bostadsrättsförening eller företag, hyresvärd etc.) betalar fakturan.

Installation

Avbokning

Måste ske 24 timmar innan arbetet ska påbörjas. Avbokning eller ombokning måste ske via mejl till oss. Vi debiterar kunden för material som är inköpt som ej går att lämna tillbaka.

Fastpris / Offert

Vid fastpris förutsätter vi följande

Att där installation skall genomföras är tillgänligt på bestämd tid, ej medför återbesök som beror på kunden. Eventuella extra resor samt arbetstid tilläggsdebiteras kunden enligt Mälardalen VVS tillämpad taxa.

Produkterna som skall installeras får rum och passar där den skall installeras, eventuella ombyggnader innebär tillläggsdebitering enligt den taxa som Mälardalen VVS tillämpar.

Att ingen åverkan behöver göras genom väggar, golv, tak, kakel eller tätskikt och motsvarande. Eventuell sådan åverkan kommer tilläggsdebiteras enligt den taxa som Mälardalen VVS tillämpar.

Att vattenavstängning är tillgänliga och kan utföras, utan särskild merkostnad för arbete eller tid. Eventuella svårigheter eller komplikationer tilläggsdebiteras.

Garanti

2 års Garanti på av oss tillhandahållet mtrl som vi tillhandahållit via våra grossister. Och 2 år på arbete som utförts av oss. Vi lämnar aldrig garantier på materiell som tillhandahållits av enskild kund. Utan där får kunden på eget ansvar driva ärenden mot leverantör. Förutom rensning av avlopp där ingen garanti lämnas.

Dokumentation

Mälardalen VVS AB är ett Säker Vatten auktoriserat företag. Vilket innebär att vi har undertecknat avtal om att följa dom riktlinjer som man från tillverkare och branschorganisationerna kräver på oss företag inom VS området.

Vi dokumenterar och utfärdar intyg efter våra installationer. Om du som konsument behöver få intyg skall detta framgå tydligt vid din beställning till oss. Det blir alltid svårare att utfärda intyg efter installationen är klar om det förekommer avvikelser.

Bransch behörigheter, MAS & Policy

Mälardalen VVS AB har kollektivavtal via Installationsföretagen (Svensk Näringsliv). Detta medför att vi som företag även har kvalitetssystem och en Miljö-, Arbetsmiljö- samt en Säkerhetspolicy. Vi har även en personalpolicy för våra anställda. Vi som företag tar därför ansvar för våra anställda även när dom är på kund uppdrag. Vi accepterar inte att vår personal uppträder på ett inkorrekt sätt mot kunder. Varken i tal eller handling.

Detsamma förutsätter vi att kunderna inte gör mot vår personal. Vi respekterar varandras olikheter och kunskapsnivåer. Samtidigt så förutsätter vi att kunden visar respekt för vår yrkeskunskap och erfarenheter. Vår personal äger därför rätten att avbryta ett pågående uppdrag om arbetsmiljön anses vara sådan att fortsatt arbete inte är görligt pg a lokala förutsättningar. Detta gäller även i samband med pågående pandemi. Vi debiterar i sådana fall enligt vår utförda tid samt mtrl. Alt. Enligt allmänna villkorens lägsta debitering.